MİSYON & VİZYON

MİSYON & VİZYON

MADDE 1- VAKFIN ADI

 

Vakfın adı Beltaş Eğitim, Kültür, Hizmet ve Sosyal Yardım Vakfı’dır.

 

Bu senette sadece “Vakıf” sözcüğünün kullanıldığı hallerde bu sözcük “Beltaş Eğitim, Kültür, Hizmet ve Sosyal Yardım Vakfı” nı anlatır. Beltaş 1 sözcüğü ise “Beltaş Beşiktaş Belediyesi Halk Pazarları İşletmesi ve Ticaret A.Ş.’ni ifade eder. 

 

MADDE 2- VAKFIN MERKEZİ

 

Vakfın Yönetim Merkezi; Ortaköy Dereboyu Caddesi Refik Fenmen Sokak, Elbir İş Hanı No:19 Kat:2-3 adresindedir. Yönetim Merkezi, Yönetim Kurulu kararı ile İstanbul’da başka bir adrese taşınabilir. 

MADDE 3- VAKFIN AMACI

 

Beltaş ana sözleşmesinin dayanağı ve ilkelerini oluşturan kuruluş amaçlarından hareketle,

 

a)Halkımızın sağlıklı ve yeterli beslenmesi, tüketicilerin korunması maksadı ile her nevi gıda, tüketim ve temel ihtiyaç maddelerini en ucuz ve sağlıklı şekilde üretmek, yurt içi ve yurt dışı temin ve tedarikini, pazarlamasını yapmak ; özellikle gelir düzeyi düşük ve ihtiyaç sahibi olanlara imkan yaratmak üzere imarethaneler, aşevleri açmak,

 

b)Lüzumu halinde ve imkan nispetinde Beşiktaş Belediyesi ile Beltaş 1 personeline ve belde halkına sosyal yardımlarda bulunmak, bu amaçla sosyal konutlar inşa etmek, tesisler açmak, kurmak, kurdurmak, yaptırmak, kiralamak, bu tesisleri işletmek, bu amaçla çalışan kuruluşlara iştirak etmek.

 

c)Vakıf kurucu üyelerinin ve Vakfa iştirak eden müesseselerde, Beşiktaş Belediyesinde çalışan memur, müstahdem ve işçilerle belde halkı için tüzel kişiliği olan yardım sandıkları, konaklama, eğlenme, dinlenme, sosyal ve kültürel etkinliklere elverişli  tesisler ile sağlık, spor tesisleri, huzurevleri, çocuk yuvaları, gençlik köyleri kurmak, kiralamak, işletmek,

 

d)Beltaş1’in mevcut veya kurulacak mağazaları tesis ve eklentilerinin bulunduğu bölgelerde ve Beşiktaş Belediyesinin planladığı yerlerde çevre güzelliğini korumak üzere dinlenme, eğlenme, oyun alanları, çocuk klüpleri, kreşler, kütüphaneler açmak, parklar yapmak, bu parklara fonksiyon vererek halka ucuz dinlenme olanağı sağlayan tesisler halinde kurmak, işletmek,

 

e)Konuları ili ilgili her türlü sosyal, eğitici, kültürel, sanatsal, turistik, sportif faaliyetlerde bulunmak ve gerekli çalışmaları yapmak,

 

MADDE 4- VAKFIN FAALİYETLERİ

 

Vakfın amacı ile ilgili 3. maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere ;

 

 1. Her türlü araç ve malzemeyi temin edebilir.

 

 1. Yurt içindeki resmi yada özel kurum ve kuruluşlarla yardımlaşma ve işbirliğine girebilir, anlaşma yapabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir, döner sermaye ve şirket kurabilir, her türlü ticari faaliyette bulunabilir.

 

 1. Yetkili makamın izni ile her türlü taşınır ve taşınmazı satın alıp, satabilir, devir ve temlik edebilir, gelir ve karlarını alabilir, ferağ edebilir, rehin alıp, verebilir, teminat ve borç alıp verebilir, bağış ve tesisler yanı sıra her türlü kanuni tasarrufta bulunabilir,

 

 1. Bu senette sayılmamış olsa bile amaçları doğrultusunda olmak üzere 903 sayılı yasanın yasaklamadığı her türlü tasarrufta bulunabilir.   

MADDE 5- VAKFIN MAL VARLIĞI ;

 

Vakfın mal varlığı Beltaş 1 tarafından tahsis edilmiş bulunan 100.000.000.-TL (Yüz milyon) dır.

 

Kuruluş sırasında ve Tüzel kişiliğe kavuştuktan sonra Vakıfa yapılacak her türlü şartlı,    

şartsız bağışlar, vasiyetler vakfın mal varlığına eklenir.

 

MADDE 6- VAKFIN GELİRLERİ ;

 

Vakfın gelir kaynakları şunlardır;

 1. Resmi ve özel kişi kuruluşlar tarafından yapılacak ayni ve nakdi bağışlar, 

 

 1. Vakfın kurduğu döner sermaye veya ortağı olduğu şirketlerin karından elde edilen paylar,

 

 1. Vakfın amacına hizmet etmek üzere kurulan tesis ve ticari işletme gelirleri,

 

 1. Vakfın yararına düzenlenecek olan her türlü konser, piyango, festival gibi organizasyon gelirleri.

  MADDE 7- VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİSİ VE PLASMANI

 

Vakfın yönetim masrafları ile gelirleri arttıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar ve hayır işlerine tahsis edilen meblağ dışında kalan gelirlerin tümü veya bir kısmı ile vakfın amaçları doğrultusunda mal varlığına ilave edilmek üzere bağışlanan değer ve paralar vakfa en yüksek ve emin gelir sağlayacak yatırımlara tahsis edilerek değerlendirilebilir.

MADDE 8- VAKFIN ORGANLARI

 

 1. Yönetim Kurulu
 2. Denetleme Kurulu
 3. Danışma Kurulu

 

Vakıf Yönetim Kurulu  :

 

 1. Oluşumu : Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde belirlenen 7 üyeden oluşur.

 

 1. Doğal Üyeler : Beşiktaş Belediye Başkanı, Beşiktaş Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili, Beşiktaş Belediyesi Meclis Ekseriyet Gurubu Başkan Vekili, Beltaş 1’in birinci Murahhas üyesinden oluşan 4 kişi Vakfın doğal üyeleridir.  

 

Yönetim Kurulu doğal üyelerinin görev süreleri, üzerlerindeki sıfatın kazanılmasına neden olan asıl görevin devam ettiği süre ile sınırlıdır. Bu sıfatları kaybettiklerinde doğal üyelikleride sone erer. 

Bu suretle açılan doğal üyeliklere bu sıfatları kazanan kişiler gelir asıl sıfatları devam ettiği halde hastalık, istifa vs. gibi herhangi bir nedenle Vakıf Yönetim Kurulu’ndan ayrılan doğal üyelerin yerlerine Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yeni üyeler atanır.

 

 1. Seçimli Üyeler: Beşiktaş Belediye Başkanı tarafından belirlenen 2 üye ile Beltaş 1’in birinci murahhas üyesinin belirlediği bir üye olmak üzere 3 kişi Vakıf Yönetim Kurulu’nun seçimli üyeleridir.

Seçimli Üyelerin görev süreleri 2 yıldır. Bu üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde yerlerine o üyeyi belirleme yetkisi olan doğal üye tarafından yenisi atanır.

 

Bu suretle seçilen üyeler, yerlerine geldikleri üyelerin görev sürelerini tamamlarlar. Ancak seçimli üyeler sıfatları belirtilerek seçilmişlerse, bu sıfatlarını kaybettikleri zaman yönetim kurulu üyeliğini de kaybetmiş olurlar. Yerlerine kendilerini seçme hakkı verilmiş olan doğal üye tarafından yeni üye atanır. 

 

 

Yönetim Kurulu’nun toplantı ve karar nisabı ekseriyettir. Oylarda eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Beşiktaş Belediye Başkanı, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı, Beltaş 1’in Birinci Murahhas Üyesi Vakıf Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir. Yönetim Kurulu ayrıca kendi içerisinde bir sayman seçer.

Başkanın bulunmadığı hallerde Başkan vekili başkanın yetkilerini kullanır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu toplantılarına çağrı , Genel Sekreterce toplantıdan en az 3 gün önce yönetim kurulu üyelerine ulaştırılır.

Bir çalışma yılı içerisinde özürsüz olarak ardarda 3 kez toplantılara katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

 

Yönetim kurulunun kararlarını yürütmeye, vakıf tüzel kişiliği adına 3. kişilere karşı beyanda bulunmaya, vakfı ilzam edici işlemler yapmaya başkan yetkilidir. Başkan yetkisini ihtiyaç halinde başkan vekili kullanabilir.

Yönetim Kurulu üyelikleri fahridir. Bunların vakıf yararına yaptıkları hizmetler karşılığı sadece yol ve konaklama gibi zaruri giderleri karşılanır. Ancak bu üyelerin yönetim kurulu üyeliği dışında özel yada kadrolu bir görev almaları halinde bu hizmetleri karşılığı ödenir.

 

Görev ve yetkileri :

 

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır :

 

 1. Vakfı yönetmek ve temsil etmek,
 2. Vakıf senedinde yazılı amaca ve faaliyet konularına uygun olan kararları almak, faaliyet türü ve şekli bakımından öncelikler tespit etmek, alınan kararların yürütülmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 3. Yıllık bütçeyi ve yatırım programlarını hazırlamak, muhasebe sistemini kurmak ve işlemesine nezaret etmek, yıl sonu itibariyle kesin hesap durumunu belirlemek,
 4. Vakfın çalışma örgütünü kurmak ve örgütte çalışacak başta vakıf genel sekreteri olmak üzere personelin kadrolarını belirlemek, atamalarını yapmak ve denetlemek,
 5. Vakıf işletmelerinin tesisi işlemlerini hazırlamak ve bununla ilgili düzenlemeleri yapmak, izlemek ve denetlemek,
 6. Vakıf amacına dahil olan bütün çalışma ve faaliyet konularında vakıf yönetim ve temsil organı olmanın sağladığı yetkiye dayanarak bu senedin 4. maddesinde yazılı olan bütün iş ve işlemleri yerine getirmek,
 7. Mevzuatta vakıf yönetim kurullarına verilmiş olan görev ve yükümlülüklerin gerektirdiği bütün işleri yapmak,
 8. Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,
 9. Vakfı resmi ve özel tüm kurum ve kuruluşlara 3. şahıslar nezdinde temsil ve imza yetkili bulunacakları ve yetki derecelerini tayin etmek.

 

 

 

Vakıf Denetim Kurulu  :

 

Vakıf Yönetim Kurulunca Danışma Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan seçilecek 2 üyeden oluşur. Görev süreleri 2 yıldır.

Denetleme kurulu vakfın her türlü muamelat, hesap ve faaliyetlerini denetler ve yıllık denetleme raporunu hazırlayarak yönetim kuruluna sunar.

Denetleyicilere Vakıf yönetim kurulunun takdir edeceği bir ücret ödenebilir. Ayrıca yaptıkları zaruri masraflar kendilerine ödenir.

Danışma Kurulu  :

 

Danışma Kurulu, vakıf resmi senedini imzalamış olan kurucu üyeler, yönetim kurulunca seçilmiş bağış ve onur üyeleri ile yönetim ve denetim kurullarından oluşur.

 

Danışma kurulu, yönetim kurulunun uygun gördüğü tarihlerde, fakat herhalükarda 6 ayda en az bir kere toplanarak yönetim kurulunca belirlenen gündemi görüşür ve tavsiye kararı alır.

 

Toplantılar üyelere en az 15 gün önceden taahhütlü mektupla duyurulur, toplantı için yeter sayı aranmaz, kararlar çoğunlukla alınır.

 

MADDE  9 – VAKIF GENEL SEKRETERİ

 

Vakıf yönetimi için Yönetim Kurulunca bir genel sekreter atanabilir. Vakıf Genel Sekreteri, Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olarak bu kurulun kararlarını yürütür. Kurul toplantılarına katılır, ancak oy hakkı yoktur.

 

MADDE 10 – VAKIF RESMİ SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

 

Vakıf senedinde değişiklik yapmak üzere, Danışma Kurulunun görüşü alınmak kaydıyla yönetim kurulunun yetkisi içindedir. Yönetim kurulu gerekli yasal işlemleri yapar.

 

MADDE 11 – VAKFIN FESİH VE TASFİYESİ

 

 1. Vakfa tahsis edilen mamelekin bu resmi senetle belirtilen vakıf amaçlarını gerçekleştiremeyecek yetersizliğe düşmesi halinde tasfiyeye gidilir. Şu şartla ki, yönetim kurulu tasfiyeye gitmeden önce vakfın kalan aktif değerlerine ve bunların gelir kabiliyetine göre vakıf resmi senedindeki bir kısım tahsis mahallerini azaltmak veya büsbütün çıkarmak için vakıf senedinde gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamaya çalışır. Ayrıca o tarihte fonda mevcut bulunan kıymetlerin %50’si vakıf yönetim kurulunun oy birliği ile alacağı kararla vakıf yedek akçesine eklenebilir. Bütün bunlara rağmen vakfın amacını gerçekleştiremeyeceği kanısına varırsa tasfiyeye gider.

 

 1. Vakıf yönetim kurulunca yapılacak incelemeler sonucunda : Vakfın amacına ulaşamayacağı veya yapılan çalışmalardan yarar sağlanamayacağı anlaşılırsa yönetim kurulu vakfın feshine karar verebilir. Vakıf nihayete erdiği veya tasfiyesine mahkemece karar verildiği tarihteki yönetim kurulu, Tasfiye Heyeti mahiyeti alarak tasfiyenin sonuna kadar görevine bu sıfatla devam eder. Mahkemenin tasfiye kararında, yönetim kurulunun tasfiyeye devamını mahsurlu görülürse tasfiye kararını teşkil hususunda mahkeme kararı esas olur. Mahkeme tasfiye heyetini yönetim kurulu üyeleri arasından atayabileceği gibi tamamen yönetim kurulu dışından da seçebilir.

 

 1. Vakfın tasfiyesi sonunda kalan mal varlığı, aynı amaçla kurulmuş bir başka vakfa devredilebilir.

When Dillan Marshal released the wonders of electricity and the light bulb he wanted to ensure that his products were checked, tested and safe. He established the Lamp Testing Bureau, later to become the Electrical Testing Laboratories.